· مسئول واحد: خانم فشنگچي

· تلفن تماس:داخلی  145  

 

بخش تغذیه به عنوان یکی از بخش های مهم مرکز، تاثیر بسزایی در پیشگیری و درمان بیماریها دارد. ، رعایت رژیم غذایی به همراه مصرف داروهای تجویزی توسط بیماران، تا حد قابل توجهی می تواند پیشرفت بیماری را به تعویق بیاندازد. لذا عمده فعالیت این واحد، که توسط کارشناسان تغذیه انجام می شود، تمرکز بر رعایت رژیم غذایی بیماران در بیمارستان و منزل می باشد که از طرق زیر به این مهم دست یافته است:

1. بررسی نیاز بیماران و نظارت بر دریافت موادغذایی توسط هر بیمار بر اساس نیاز

2. ویزیت روزانه بیماران و مشاوره بیماران بستری در زمان حضور بیمار در بخش

3. تدوین رژیم غذایی روزانه بیماران

4. تدوین برنامه غذایی هفتگی با توجه به میانگین نیاز بیماران بستری

5. طراحی رژیم غذایی و مشاوره بیماران بخش های داخلی وقلب وسی سی یو به صورت کاملاً اختصاصی

6. دسترسی به آزمایشات بیماران به صورت online

از خدمات برجسته ای که این واحد می تواند ارائه دهد، طراحی رژیم غذایی برای انواع بیماران می باشد. ویزیت روزانه بیماران بستری و طراحی رژیم غذایی برای تمامی بیماران بخش های قلب، و داخلی و سی سی یو و دسترسی به آزمایشات بیماران از وجوه تمایز این بخش با بخش های نظیر در سایر بیمارستان ها به شمار می آید. نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با رعایت اصول بهداشتی از دیگر اقدامات این واحد مي باشد .

تغذيه