مسئول فني آزمايشگاه: دكتر وحید آریابد

كارشناس مسئول آزمايشگاه: ادریس میرزا حسابی

اين واحد در طبقه 1- بيمارستان واقع و داراي دو بخش اساسي تشخيص طبي و تشخيص آسيب شناسي مي باشد.مساحت آن 130 متر مربع و به صورت 24 ساعته (3 شيفت) با مدرن ترین تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي به ارائه خدمات مي پردازد

 

امكانات تشخيص طبي:

بيوشيمي باليني

ميكروبیولوژی

ايمنولوژي

سرولوژي

هماتولوژی

پاتولوژی

تجزيه مايعات

بانك خون

آزمايشگاه و پاتولوژی