نام و نام خانوادگی مسئول : زهره طوفانی 

تلفن داخلی : 162

موقعیت جغرافیایی : طبقه همکف روبروی دفتر ریاست بیمارستان

معرفی واحد:

این واحد از سال 1390 آغاز به کار نمود .

مسئولیت اصلی این واحد استقرار استانداردهای ملی در تمامی بخشها و واحد های بیمارستانی طبق ابلاغیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .

مهمترین ملاک برای تعیین درجه ارزشیابی بیمارستان به میزان استقرار استانداردهای ملی دارد ، که سالیانه طبق برنامه از سوی وزارت خانه اعتبار سنجی انجام می گردد . 

خلاصه مهمترین فعالیت های این واحد به شرح زیر است:

  1. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
  2. تدوين برنامه ساليانه بیمارستانی اعم از برنامه عملیاتی ، ایمنی ، بهبود کیفیت در راستای تحقق برنامه استراتژیک بیمارستانی با مشارکت مدیران اجرایی و میانی
  3. تعیین انواع شاخصهای بیمارستانی  با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
  4. اقدام به پایش و تحلیل  مستمر شاخصها و برنامه های بیمارستانی
  5. طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي ملی
  6.  شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان
  7. نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
  8. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
  9. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.
  10. مستند سازی های مرتبط با استقرار استانداردها  و اقدام به تصویب و اطلاع رسانی به تمامی کارکنان

بهبود کیفیت