راديولوژي و سونوگرافي:

مسئول فني راديولوژي: دكتر امير حسين هاشمي عطار

كارشناس مسئول راديولوژي: محمود فدوي مشهدي

در اين واحد كه در طبقه 1- بيمارستان واقع مي باشد بسياري از سونوگرافي ها، راديولوژي ها و فلوروسكوپي ها انجام مي شود.ساعات كاري اين واحد 24 ساعت شبانه روز مي باشد.

                                       

امكانات و تجهيزات:

اتاق سونوگرافي

اتاق راديولوژي

سونوگرافي هيتاچي

دستگاه عكسبرداري وارين همراه با دو تخت

دستگاه عكسبرداري زيمنس همراه با دو تخت

فلوروسكوپي

دستگاه ظهور فيلم

طب تصویری