· مسئول واحد:حسین الهامی نژاد

· تلفن تماس: داخلی 175

رسالت اصلی این واحد اداره ومدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است. از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران از طریق برخورد مناسب و احترام آمیز با مراجعین، علت یابی در رابطه با ترخیص با میل شخصی بیماران بستری و نیز معنی دار کردن لیست انتظار و همچنین تلاش در جهت راه های کوتاه کردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با کیفیت در انجام آن.

2. محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص های بهداشتی، درمانی در جهت بهبود و ارتقا عملکرد بیمارستان به لحاظ کمی وکیفی.

3. ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران بصورت مکانیزه جهت اهداف درمانی، آموزشی، پژوهشی، حقوقی و قضائی

 4. ایجاد بستر و زمینه مناسب در خصوص توسعه واجرای شبکه اسکن جهت مبادله اطلاعات بیماران بصورت الکترونیکی.

5. اجرای فرایند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران.

مدارک پزشكی