کنترل عفونت

كنترل عفونت :

· سوپروایزر کنترل عفونت:  صدیقه رجب پور طغانی

· تلفن تماس:داخلی 347

 

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. بررسي عفونتهاي بيمارستاني به صورت روتين، شامل كنترل نمونه و كشت از اتاق عمل،‌ بخشها، آزمايشگاهها و ساير محيط هاي درماني.

2. تضمين . كنترل انجام صحيح ضد عفوني محيطهاي بيمارستاني طبق استانداردهاي موجود، اشعه گذاري و ستدوني اتاقهاي عمل و بخشهاي ايزوله و ساير اماكن.

3. بررسي صحيح انجام شدن رشهاي استرليزاسيون و آماده نمودن پك ها ( بسته بندي ست هاي اتاق عمل ،‌… ) توسط واحد سي اس آر، تضمين و كنترل انجام صحيح ضد عفوني وسايل بيماران طبق استانداردهاي موجود.

4. نظارت بر انجام صحيح امحاء البسه و وسايل آلوده بيماران در موارد لزوم.

5. نظارت و پيگيري نحوه مراقبتهاي پزشكي و پرستاري از بيماران عفوني.

6. تشخيص وضعيت عفونتهاي بيمارستاني، بررسي مستمر ميكرو ارگانيسمهاي موجود و بررسي حساسيت و مقاومت اين ارگانيسم ها در مقابل داروهاي آنتي ميكروبيال و ايجاد تدابير لازم جهت عدم گسترش عفونت هاي بيمارستاني.

7. پيگيري انجام واكسيناسيون ضروري براي كليه پرسنل.

8. آموزش نحوه تماس و حفاظت در مقابل ابتلا به بيماريهاي مسري، به ويژه ويروسها و تامين وسايل محافظتي مورد نياز و نظارت بر استفاده الزامي از اين وسايل.

9. نظارت بر اجراي دقيق مقررات مربوط به كنترل عفونتهاي بيمارستاني.

10.نظارت بر نحوه استفاده صحيح و به مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفوني كننده و شوينده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهاي لازم به ايشان.

11.مراقبت و تضمين اجراي ضوابط ايمني پرسنل و انجام معاينات دوره اي براي ايشان.