حسابداری - درآمد

امور مالي:

رئيس امور مالي: كاميار پريزاد

تلفن تماس: داخلي 166      مستقيم :32231233

اهداف و شرح وظايف:

  1. تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه بر اساس استانداردهاي حسابداري
  2. مديريت بر منابع مالي و تلاش در جهت وصول مطالبات
  3. مسئوليت پرداخت كليه هزينه هاي بيمارستان (شركتهاي طرف قرارداد) بر اساس آئين نامه معاملاتي دانشگاه
  4. مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان دانشگاهي و قراردادي و پرداخت پركيس پزشكان
  5. تهيه و تنظيم بودجه سالانه بيمارستان
  6. مديريت بر امور وام كاركنان بيمارستان