بیمارستان و زایشگاه آریا

 

آدرس: مشهد – گلستان شرقی ۵

 

تلفن: ۸-۰۵۱۳۲۲۲۹۰۹۴

 

فکس: ۰۵۱۳۲۲۳۲۵۲۲