استقرار روشهای زایمان بی درد
۳۰ آبان ۱۳۹۶
آغاز به کار دکتر محمد جواد قمری، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کم تهاجمی
۲۲ فروردین ۱۳۹۷

افزایش شاخص رضایتمندی بیماران:

طبق آخرین برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بر اساس نمره های ارزشیابی بیمارستان در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شاخص رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان آریا به رشد چشمگیری داشته است. طبق آخرین برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بر اساس نمره های ارزشیابی بیمارستان در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شاخص رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان آریا به رشد چشمگیری داشته است.طبق آخرین برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بر اساس نمره های ارزشیابی بیمارستان در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شاخص رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان آریا به رشد چشمگیری داشته است.

طبق آخرین برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بر اساس نمره های ارزشیابی بیمارستان در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شاخص رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان آریا به رشد چشمگیری داشته است.