راه اندازی کلینیک بیهوشی
۳۰ آبان ۱۳۹۶
افزایش شاخص رضایتمندی بیماران
۳۰ آبان ۱۳۹۶

استقرار روشهای زایمان بی درد:

آموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های لازم در این خصوص. آموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های لازم در این خصوصآموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های لازم در این خصوصآموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های لازم در این خصوصآموزش به مادران باردار، راه اندازی اتاق آموزشی ویژه جهت این منظور. ارائه کاتالوگ و CD های آموزشی. دادن مشاوره های لازم در این خصوص