استقرار انجمن صرع خراسان رضوی
۳۰ آبان ۱۳۹۶
استقرار روشهای زایمان بی درد
۳۰ آبان ۱۳۹۶

راه اندازی کلینیک بیهوشی:

جهت رفاه حال بیماران و همراهان ایشان، از سال ۱۳۹۴ دفتر کلینیک بیهوشی در محوطه کلینیک بیمارستان آریا راه اندازی گردیده است. هدف از راه اندازی این کلینیک ، به حداقل رساندن زمان آماده سازی بیمار جهت انتقال به اتاق عمل میباشد.