استقرار انجمن صرع

راه اندازی بانک خون
۹ آبان ۱۳۹۶
راه اندازی بخش اعصاب
۹ آبان ۱۳۹۶

مستقر شدن دفتر انجمن در کلینیک بیمارستان